• LOGIN
  • No products in the cart.

အြန္လိုင္းသင္ခန္းစာမ်ားမွ Passive income ရရိွနိုင္သလား?

အြန္လိုင္းသင္ခန္းစာမ်ား ဖန္တီးျခင္းသည္ Passive income ရရိွရန္အတြက္ ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ အြန္လိုင္းသင္ခန္းစာမ်ားမွ ဝင္ေငြရရိွႏိုင္ေသာ နည္းလမ္း ၂မ်ိဳးရိွပါသည္။

အြန္လိုင္းသင္ခန္းစာတစ္ခုကို တစ္ၾကိမ္ထုတ္လႊင့္ရန္သာလိုအပ္ျပီး အကယ္၍ မိမိ သင္ခန္းစာလႊင့္တင္ေသာ Platform သည္ လစဥ္ေၾကး ေကာက္ယူသည့္ စံနစ္ဆိုပါက မိမိသင္ခန္းစာအား လႊင့္တင္ေနသမွ် ကာလပတ္လံုး လစဥ္ ဝင္ေငြကို ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
အကယ္၍ Platform သည္ သင္ခန္းစာကို ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူမႈျဖင့္ ဝန္ေဆာင္ခေကာက္ယူသည့္စံနစ္ျဖစ္ပါကမူ မိမိသင္ခန္းစာကို စိတ္ဝင္စားဝယ္ယူ ေလ့လာသည့္ သင္တန္းသားအေရအတြက္ေပၚမူတည္ျပီး ေကာ္မရွင္ကို ရရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။

မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ သင္ခန္းစာလႊင့္တင္သည္ျဖစ္ေစ ဝင္ေငြတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးႏိုင္ျပီျဖစ္ပါသည္။ မိတ္ေဆြ လႊင့္တင္ေသာ သင္ခန္းစာ၏ အသံုးဝင္မႈ လူၾကိဳက္မ်ားမႈေပၚမူတည္ျပီး ဝင္ေငြကို ဆက္လက္ရရိွေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

အြန္လိုင္းသင္ခန္းစာမွ ရေသာဝင္ေငြသည္ Passive income ျဖစ္ႏိုင္သလား?

အထက္ပါေမးခြန္းကို ေျဖဆိုရန္အတြက္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ အေျဖမ်ားကို နားလည္ေျဖဆိုႏိုင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

Passive income ဆိုတာဘာလဲ?

ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စကားလံုမ်ားျဖင့္ Passive income ကို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုရလွ်င္ ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုသာလုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ျပီး အဆက္မျပတ္ထုတ္လုပ္ေပးေနရန္ မလိုအပ္ေသာ အလုပ္မွ ရရိွေသာဝင္ေငြ ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုၾကပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ မိမိစိတ္ကူးျဖင့္ ဖန္တီးျပီး ၾကိဳတင္ေရးဆြဲထားေသာ Website theme တစ္ခုအား ေရာင္းခ်ျခင္းမွရေသာဝင္ေငြ ႏွင့္ Customer စိတ္ၾကိဳက္ အပ္ႏွံေသာ Website တစ္ခုအားေရးဆြဲေပးျခင္းမွ ရေသာဝင္ေငြသည္ မတူညီႏိုင္ပါ။
ျပည့္စံုသည္အထိ ၾကိဳတင္စိတ္ကူးဖန္တီးထားေသာ Website theme အားေစ်းကြက္တင္ ေရာင္းခ်ျပီးေနာက္ သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ ေျပာင္းလဲလာေသာ နည္းပညာႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ Update မ်ားထုတ္ေပးျခင္း လိုအပ္ေသာ Technical support မ်ားေပးျခင္း ျပဳလုပ္ေပးရံုျဖင့္ Passive income ကို ရရိွနိုင္ပါသည္။
Customer စိတ္ၾကိဳက္အပ္နွံသည့္ Website ကို ေရးဆြဲေပးပါက တစ္ၾကိမ္သာ ဝင္ေငြရရိွမည္ျဖစ္ျပီး လုပ္ငန္းျပီးဆံုးမွသာ ဝင္ေငြကို တစ္လံုးတစ္ခဲတည္း ရရိွမည္ျဖစ္သည္။ ဝင္ေငြထပ္မံရရိွရန္အတြက္မူ Customer အသစ္အား Website အသစ္တစ္ခုဖန္တီးေပးမွသာလွ်င္ ထပ္မံရရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဘေလာ့မ်ား ဗီဒီယိုဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ား စသည္တို႔သည္ Passive income ရယူႏိုင္ေသာ လူၾကိဳက္မ်ားသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ လူစိတ္ဝင္စားႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအား ဖန္တီးတင္ဆက္ျပီးေနာက္ အဆိုပါ အေၾကာင္းအရာအား ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈသူ အေပၚမူတည္ျပီး ကာလတစ္ခုအထိ ဝင္ေငြမ်ား ဆက္လက္ရရိွနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အြန္လိုင္းသင္ခန္းစာေတြကေန Passive income ရရိွနိုင္သလား?

အတိုခ်ံဳးေျဖရလွ်င္ ရႏိုင္တယ္ ဒါေပမယ့္ မရႏိုင္ဘူး။ သင့္အေပၚမွာသာမူတည္ပါတယ္။ နားရႈပ္သြားလားမသိဘူး။ စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ရေအာင္…
အြန္လိုင္းသင္ခန္းစာတစ္ခုကို လႊင့္တင္မည္ဆိုပါက ေအာက္ပါအတိုင္း အဆင့္ဆင့္သြားရမွာပါ။

သင္ခန္းစာတစ္ခုဖန္တီးမယ္။
သင္ခန္းစာကို လႊင့္တင္မယ္။
သင္တန္းသားေတြသိလိုတာေတြကို ကူညီရွင္းျပေပးမယ္။
သင္ခန္းစာကို ေခတ္နဲ႔ေလ်ာ္ညီေအာင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးမယ္။

အဲ့ဒီအဆင္႔ေတြ အတိုင္းသာ စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္ဆိုရင္ သင္ခန္းစာအသစ္တစ္ခုဖန္တီးဖို႔မလိုအပ္ပဲ အဆိုပါသင္ခန္းစာတစ္ခုတည္းနဲ႔တင္ Passive income တစ္ခုရရိွႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဆိုရင္ေမးစရာရိွလာတယ္။

ဘာျဖစ္လို႔ အြန္လိုင္းသင္ခန္းစာကေန Passive income ရတယ္လို႔ေျပာတာလဲ?

သင္ခန္းစာကို တစ္ခါတင္ရံုနဲ႔ မျပီးပဲ ဆက္လုပ္ေနရတာပဲလို႔ ေမးစရာရိွလာပါတယ္။
ရွင္းျပေပးပါမယ္ အြန္လိုင္းသင္ခန္းစာကိုု မလႊင့္တင္ခင္မွာ သင္ခန္းစာကို အခ်ိန္မ်ားစြာေပးျပီး စတင္ဖန္တီးရပါတယ္။ လႊင့္တင္ျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ သင္တန္းသားမ်ားကို အခ်ိန္အနည္းငယ္ေပးျပီး ကူညီေပးဖို႔သာလုိအပ္ပါေတာ့တယ္။ ထပ္မံျပီး သင္ခန္းစာကိုအခ်ိန္ေပး ဖန္တီးဖို႔မလိုအပ္ေတာ့တာေၾကာင့္ အြန္လိုင္းသင္ခန္းစာကေန Passive income ရရိွတယ္လို႔ ေျပာရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဆိုရင္

ဘယ္အခ်ိန္မွာ အြန္လိုင္းသင္ခန္းစာတစ္ခုကေန Passive income မရႏိုင္ေတာ့ဘူးလဲ?

အကယ္၍ မိတ္ေဆြဟာ သင္တန္းသားေတြကို အခ်ိန္အနည္းငယ္ေပးျပီး ကူညီေပးတာမဟုတ္ေတာ့ပဲ ေန႔စဥ္ တာဝန္တစ္ရပ္လို ေျဖၾကားကူညီေပးေနရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါကို Passive income ရတယ္လို႔မဆိုႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီေတာ့ မိတ္ေဆြအေနနဲ႔ ဒီလိုမ်ိဳးကူညီေပးျခင္းကို သင္ခန္းစာက ရတဲ့ဝင္ေငြတစ္ခုတည္းအတြက္ ကူညီတာမဟုတ္ေတာ့ပဲ Premium Feature အျဖစ္ ေနာက္ထပ္က်သင့္ေငြေကာက္ခံဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

အထက္မွာေျပာခဲ့သလိုပါပဲ အြန္လိုင္းသင္ခန္းစာကေန Passive income တစ္ခု ရႏိုင္သလားဆိုတာ သင့္အေပၚမွာသာ မူတည္ပါတယ္။ လိုအပ္သည္ထက္ပို၍ အခေၾကးေငြမယူပဲကူညီေပးပါက ပညာရပ္ဆိုင္ရာစကားလံုးမ်ားအရ သင္ခန္းစာကေန Passive income ရတာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အြန္လိုင္းသင္ခန္းစာကေန Passive income တစ္ခုရနိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မရႏိုင္ပါဘူး။ သင္ပါးနပ္ဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ပါတယ္ မိတ္ေဆြ။

Credit By Kaung Hein Soe

March 10, 2020

0 responses on "အြန္လိုင္းသင္ခန္းစာမ်ားမွ Passive income ရရိွနိုင္သလား?"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright 2017 - | COURSECOM by UMG IDEALAB TECH INCUBATOR | All Rights Reserved.
X