• LOGIN
  • No products in the cart.

စြမ္းေဆာင္ရည္ၿပည္႔၀ေသာ ဦးေနွာက္တခုၿဖစ္ေအာင္ေလ႔ က်င္႔ၿပိဳးေထာင္ၿခင္း

စာဖတ္သူတို႔သည္ ဘ၀ေအာင္ျမင္ေရးက်င္႔စဥ္မ်ား အေတာ္မ်ားမ်ားကိုေတြ႔ျမင္ ဖတ္ရွုဘူးျက မည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ေအာင္ျမင္ေသာသူတစ္ဦးျဖစ္ ရန္အမူအ က်င္႔မ်ားအား ေလ႔လာဖူးျက ေပမည္။ ထိုမ်ားျပားလွစြာေသာ နည္းမ်ားတြင္တူညီေသာ အခ်က္မ်ား ရွိေနတတ္ေပသည္။ ဘ၀တြင္ ေအာင္ျမင္ရန္ မိတ္ေဆြမ်ား မ်ားမ်ားထားရန္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမ်ားထူေထာင္ရန္ အနုပညာတစ္ ခုခုအားေလ႔လာလိုက္စားရန္ အရာရာေပၚတြင္အေကာင္းျမင္စိတ္ျဖင္႔သာျကည္႔ရွုရန္ ဘာသာစကား တစ္ခုခုအားေလ႔လာရန္ အားကစားတစ္မ်ိးမ်ိးျပဳလုပ္ရန္ စသည္႔တို႔ျဖစ္ေပသည္။ထိုသို႔ျပဳလုပ္ခ်က္မ်ား သည္ အဘယ္႔ေျကာင္႔ ေအာင္ျမင္ေရး မ်ားတြင္မ်ားစြာသက္ေရာက္မွဳရွိပါသနည္း။

လူတို႔တြင္ အျခားေသာသက္ရွိမ်ားနွင္႔အဆင္႔အတန္းမတူကာ အဆင္႔ျမင္႔တက္ကဲြျပားလာရ ျခင္းမွာ သူမတူေသာဦးေနွာက္ေျကာင္႔ျဖစ္ေပသည္။ တစ္ဖန္လူမ်ားထဲတြင္လည္း စဥ္းစားေတြးေခၚ တတ္သူ အနုပညာဖန္တီးတတ္သူ တီထြင္မွဳ မ်ားျပဳသူတို႔ရွိသကဲ႔သို႔ မည္သည္႔အရာမွ် ေပါက္ေျမာက္ ရန္မတတ္နိုင္ေသာ ဦးေနွာက္ပိုင္ရွင္ မ်ားလည္းမ်ားစြာ ရွိသည္ကိုေတြ႔ရေပမည္။အက်င္႔မရေသာ ဦးေနွာက္တစ္ခုသည္ တံုးသြားေသာ ဓားကဲ႔သို႔ မည္သည္႔အရာကိုမွ်ေဆာင္ရႊက္နိုင္ျခင္းမရွိေတာ႔ေပ။ ထိုနည္းတူစြာ ဦးေနွာက္တစ္ခုအားလည္းစနစ္တစ္က်က်င္႔ေပးနုိင္ေပသည္။

ကြ်နု္ပ္တို႔ဧ။္ဦးေနွာက္အား အပိုင္းသံုးပိုင္းျဖင္႔ခဲြျခားထားနုိင္သည္။ ဦးေနွာက္ညာဖက္ျခမ္း ဘယ္ဘက္ျခမ္း နွင္႔ အေနာက္ဖက္ မသိစိတ္အပိုင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ဦးေနွာက္ညာဖက္ျခမ္းနွင္႔ ဘယ္ဖက္ျခမ္းတို႔သည္ လူတို႔ကိုယ္အား ဆန္႔က်င္ဖက္ထိန္းခ်ဳပ္ပါသည္။ ဦးေနွာက္ညာျခမ္းသည္ ခႏၵာကိုယ္ ဘယ္ဖက္ျခမ္းအားလည္းေကာင္း ဥိီးေနွာက္ဘယ္ဖက္ျခမး္သည္ ခႏၵာကိုယ္ ညာဖက္ ျခမ္းအားလည္းေကာင္းအသီးသီးထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသည္။လူတစ္ဦးသည္ ဦးေနွာက္ အစိ္တ္အပိုင္း သံုးခုလံုးေကာင္းစြာဖြံ႔ျဖိဳးမွသာ အရာရာအားေအာင္ျမင္စြာေက်ာ္လႊားနုိင္ပါမည္။

ဦးေနွာက္၀ဲဖက္ျခမ္း

၄င္းအစိတ္အပိုင္းသည္ စာဖတ္ျခင္း စာေရးျခင္း စကားေျပာျခင္း ေတြးေခၚယူဆျဖင္းမ်ား အတြက္ ေကာင္းစြာအလုပ္လုပ္ေပးသည္။ထို႔အျပင္ ဘာသာစကားမ်ားသင္ျကားျခင္း တြက္ခ်က္ျခင္း ပံုေသနည္းမ်ားျဖင္႔ေဆာင္ရြက္ရျခင္း တုိ႔အား ေကာင္းစြာဖြံ႔ျဖိဳးေသာ ဥိီးေနွာက္၀ဲဖက္ျခမ္းမွ လုပ္ေဆာင္ ေပးပါသည္။ေက်ာင္းေနစဥ္ကေလးမ်ားအတြက္ သင္ခန္းစာမ်ားအား ေခ်ာေမြ႔စြာ လိုက္နုိင္ျခင္းမွာ ၀ဲ ဖက္ဦးေနွာက္ျခမ္း ဖြံျဖိဳးမွဳေျကာင္႔ျဖစ္သည္။၀ဲဖက္ျခမ္းဖြံျဖိဳးသူမ်ားသည္ စာေရးဆရာ သိပံပညာရွင္ စာရင္းစစ္ စာရင္းကိုင္ ေက်ာင္းဆရာနွင္႔ တျခားေသာ အတတ္ပညာရွင္မ်ားျဖစ္လာျကပါသည္။

ဦးေနွာက္ညာဖက္ျခမ္း

၄င္းအစိတ္အပိုင္းသည္ ဂီတအနုပညာဖန္တီးမွဳ ပန္ခ်ီ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး တီထြင္ဖန္တီး နုိင္မွု မ်ားအားအေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ပံုေဖာ္ေပးပါသည္။ဦးေနွာက္ယာ ဖက္ျခမ္းဖြံျဖိဳးေသာ သူမ်ားသည္ ဒီဇိုင္နာ အနုပညာရွင္ ဂီတပညာရွင္မ်ားျဖစ္လာျကသည္။

မသိစိတ္နွင္႔ဆိုင္ေသာအစိတ္အပိုင္း

ဥိီးေနွာက္တစ္ခုလံုးတြင္ စြမ္းအားအျကီးဆံုးေသာအစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ယူဆ သတ္မွတ္ထားျက ပါသည္။အထူးသျဖင္႔ ဖိအားေပးခံရေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ပိုမိုစြမ္းအားျကီး လာကာ အခက္အခဲမ်ား အားေက်ာ္လြားေစပါသည္။ ေခြးမ်ားလိုက္ေသာ အခါပံုမွန္ထက္ အျမင္႔ အားေက်ာ္လႊားနုိင္ျခင္း မီးေလာင္ ေသာအခါအိမ္ထဲမွ သံသေသၠာနွစ္လံုးအား ထမ္းခ်လာနုိင္ျခင္း မည္သို႔မွ် မစဥ္းစား နုိင္ေသာ အေျကာင္းအ၇ာတစ္ခုအားနက္နဲစြာ စဥ္းစားေနစဥ္ ရုတ္တရက္ အေျဖရျခင္း( အိပ္ေသာအခါအသိစိတ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအားလံုးသည္ ရပ္နားကာ ထိုအခ်ိန္တြင္မသိစိတ္က အေျဖရွာေလသည္ ထိ္အခါ ရုတ္တရက္အိပ္ရာ နုိးေသာအခါ ေကာင္းမြန္ေသာအျကံ ကိုရျခင္းတို႔ျဖစ္တတ္ေလသည္ တစ္ေရးနိုး ေသာ္ အျကံေပၚ ဟူေသာစကားပံုပင္ ျဖစ္ေပၚလာရေပသည္) ထို႔အျပင္ အလုပ္တစ္ခုအားလုပ္ကိုင္ ရန္ အလိုလိုေျကာက္ေနျခင္း မျဖစ္နုိင္ဟုထင္ျခင္း စိတ္လြတ္လပ္မွဳမရွိျခင္းတို႔သည္လည္း ထိုအပိုင္းေျကာင္႔ ျဖစ္ေလသည္။ ထိုမသိစိတ္တြင္ ေကာင္းမြန္မွဳမ်ားသာထင္ဟပ္ေစရန္ အေကာင္းျမင္ ျခင္းျဖင္႔ျပဳျပင္ရနုိင္ေပသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဧ။္စာသင္ေက်ာင္းသင္ရိဳးမ်ားအားျကည္႔ပါက စာသင္ခ်ိန္မ်ား ဂီတခ်ိန္မ်ား လူမွဳေရးခ်ိန္မ်ား အားကစားအခ်ိန္မ်ား စသည္႔တို႔အား ထည္႔သြင္းထားသည္ကိုေတြ႔ရေပမည္။ ဦးေနွာက္ဧ။္ အစိတ္အပိုင္း သံုးခုလံုးအား ညီမွ်စြာဖြံျဖိဳးလာေစရန္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စာသင္ စာက်က္ျခင္းမ်ားအားသာအဓီကထားေပရာ ပံုေသနည္းမ်ား အလြတ္က်က္ျခင္းမ်ားျဖင္႔သာ ဆယ္နွစ္ေက်ာ္ က်င္႔သားရလာေသာ သူတို႔သည္ ဦးေနွာက္ ၀ဲဖက္ ျခမ္းသည္သာအားေကာင္းလ်က္ ညာျခမ္းမွာက်င္႔သားမရေတာ႔ေပ။ထိုအခါ ညာျခမ္းဧ။္လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေသာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး အနုပညာ စသည္တို႔တြင္အားနည္းလာေတာ႔သည္။ စာေတာ္ေသာ အခ်ိ႔ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ဖြဲ႔မွဳနည္းပါျခင္း စင္ေပၚတြင္စကားမေျပာတတ္ျခင္း လူေျကာက္ျခင္း အနဳပညာဖက္ပိုင္း လူမွဳေရးပိုင္းမ်ားတြင္အားနည္းလာျခင္း မ်ားေတြ႔ရေပမည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး သည္ စာေမးပြဲတြင္ က်က္စာသာပိုင္နုိင္ကာ တြက္စာမ်ား စဥ္းစားကာေျဖရေသာ အရာမ်ားအား မရ ဟု ဆိုလာပါက ထိုသူသည္ ဘယ္ဖက္ျခမ္းအားသာလ်က္ ညာဖက္ျခမ္းအားနည္းေန ေသာေျကာင္႔ျဖစ္ ေပသည္။တစ္ခ်ိ႔ကေတာ႔ စာမ်ားအား အလြတ္က်က္ျခင္းျဖင္႔မရ ဖတ္ကာမွတ္ကာ ျဖင္႔သာ ရသည္ ဆို လွ်င္ကား ညာျခမ္းအားသာသူသာျဖစ္ေပသည္။

၀ဲဘက္ျခမ္းသာအားသာသူမ်ားသည္ အတတ္ပညာရွင္မ်ားျဖစ္လာေသာ္ညား လူမွဳေရးမသိတတ္ သူမ်ား ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးညံ႔သူမ်ား အထီးက်န္သူမ်ားျဖစ္လာကာ ဘ၀တြင္ ညာဖက္နွင္႔ဆိုင္ေသာျပသနာမ်ားနွင္႔ျကံုေတြ႔ပါက က်႔ရံဳးျကေလသည္။ ဦးေနွာက္ညာဖက္ျခမ္းအား သာ သူမ်ား ကား ၀ဲဘက္ျခမ္းအားသာသူမ်ားထက္ရွားပါးေလသည္။ ေအာင္ျမင္ေသာဂီတပညာရွင္ အနု ပညာရွင္မ်ား ရွားပါးလွျခင္းအားျဖင္႔သိနုိင္ေပသည္။ အဘယ္ေျကာင္႔ဆိုေသာ္ ကြ်ုနု္ပ္တို႔ဧ။္ပညာ ေရးစနစ္ ပတ္၀န္းက်င္တို႔သည္ ဦးေနွာက္ညာဖက္ျခမ္းအား သာေကာင္းစြာဖြံျဖိဳးေစေသာေျကာင္႔ပင္။ ဦးေနွာက္ညာေရာ ဘယ္ေရာ ဖြံျဖိဳးေသာသူမ်ားကားပို၍ပင္ရွားေလသည္။ ေအာင္ျမင္ေသာလူမ်ား တြင္ ဦးေနွာက္ညာ ဖက္ျခမ္းေရာဘယ္ျခမ္းပါ ေကာင္းမြန္ေသာ အရိပ္နိမိတ္မ်ားေတြ႔နုိင္ေပသည္။ အလုပ္တြင္ လဲေအာင္ျမင္သည္ အေပါင္းအသင္းလဲဆံ႔သည္ အနဳပညာလည္း၀ါသနာပါကာ အဆို အတီး ရသည္ ဘာသာစကားမ်ားလည္း ေကာင္းစြာတတ္ကြ်မ္းသည္ စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရ ကား ကြ်နု္ပ္တို႔သည္ မိမိတို႔ဧ။္ဦးေနွာက္ ၂ျခမ္းလံုးအားေကာင္း စြာဖြံျဖိဳးေစရန္ ေလ႔က်င္႔ ရေပမည္။ ေန႔စဥ္ကြ်နု္ပ္တို႔ေတြ႔ျကံုေနရေသာျပသနာမ်ားသည္ ဦးေနွာက္ညာျခမ္းျဖင္႔ ေျဖရွင္းမွရေသာ ျပသနာမ်ားလည္းရွိသလို ဘယ္ျခမ္းျဖင္႔မွ ေျဖရွင္းရေသာျပသနာမ်ားလည္းရွိေပသည္။ဦးေနွာက္တစ္ခု လံုး ေကာင္းစြာဖြံျဖိဳးမွ သာ အရာရာေျဖရွင္းနုိင္မည္ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေျကာင္႔ေအာင္ျမင္ေရးနည္းလမ္း မ်ားတြင္ အားကစားလုပ္ျခင္း အနုပညာ ဘာသာစကားတစ္မ်ိးမ်ိးေလ႔လာျခင္း မိတ္ေဆြမ်ားထားျခင္း အေကာင္းျမင္ျခင္းစသည္႔အခ်က္မ်ားပါ၀င္ေနရျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ထိုသို႔ေလ႔က်င္႔ရာတြင္ မိမိသည္ မည္သည္႔ဘက္ျခမ္းတြင္ပို၍အားသန္ေသာသူျဖစ္သည္ကို သိရွိရန္လိုေပသည္။ စာေမးပြဲတစ္ခုေျဖမည္ဆိုျကပါစို႔. သင္သည္ အလြတ္က်က္မွတ္မွ ရသူလား မွတ္ သိေသာစိတ္ျဖင္႔သာ ကိုယ္ပိုင္ေရးေျဖသူလား မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းဆံ႔သူလား မာနျကီးသည္ဟု အထင္ခံရသူလား သီခ်င္းဆိုေကာင္းျခင္းတီးတတ္မွုတ္တတ္ျခင္းရွိသူလား သို႔မဟုတ္ အဆိုပါပြဲမ်ိးတြင္ အားေပးသူသက္သက္လား အရာရာအားညြန္ျကားခ်က္မ်ား အတိုင္းသာ ေဆာင္ရြက္တတ္သူလား မိမ္ိကိုယ္ပိုင္နည္းျဖင္႔ေဆာင္ရြက္တတ္သူလား အစရွိသည္ျဖင္႔မိမ္ိကိုယ္ကို သာမက တျခားသူမ်ားအားလည္း ပိုင္းျဖတ္နိုင္ေပသည္။ အကယ္၍ မိမိသည္ ဘယ္ဘက္ျခမ္းသန္ ေသာသူဆိုပါက အနုညာလိုက္စားျခင္း သီခ်င္းဆိုျခင္း တူရိယာတစ္ခုခုအားသင္ယူျခင္း ျကိုးစား၍ေပါင္း သင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းေအာင္ျပဳျခင္း အစရွိသည္တို႔အား ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္ကာ ညာဖက္ျခမ္းအားေလ႔က်င္႔ရေပမည္။

ညာဖက္ျခမ္းသာသန္သူတို႔ကလည္း အားကစားျပဳလုပ္ျခင္း စာဖတ္ျခင္း မွတ္သားေလ႔လာျခင္း က်က္မွတ္ျခင္း ပညာရပ္တစ္ခုခုအားေလ႔လာျခင္းတို႔ျဖင္႔ျပဳလုပ္ နုိင္ေပသည္။
ထို႔အျပင္ မိမိသည္စီမံခန္႔ခြဲသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါကလည္း အထက္ပါသေဘာအားနားလည္ သေဘာေပါက္ျခင္းျဖင္႔ မိမိေအာက္မွသူသည္ ဘယ္ဘက္ျခမ္းအားသန္ေသာသူလား ညာဖက္ျခမ္း အားသန္ေသာသူလားဟု ခြဲျခားကာ မတူညီေသာတာ၀န္မ်ားအားခြဲေ၀ေပးနုိင္ေပသည္။ ညာဖက္ျခမ္း သမားအား စာရင္းမ်ားလုပ္ခိုင္းျခင္း ဘယ္ဖက္ျခမ္းသမားအား တီထြင္ဖန္တီးခိုင္းျခင္း အလားတူအလုပ္မ်ား မွားယြင္းစြာ ေပးမိျခင္းျဖင္႔ မေအာင္ျမင္မွဳမ်ား လက္ေအာက္ငယ္သား စိတ္ပင္ပန္း ျခင္းမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစေလသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရာတြင္ လည္းဦးေနွာက္တစ္ခုလံုးေကာင္းစြာ ဖြံျဖိဳးရန္လိုအပ္ ေပသည္။ သိုမဟုတ္ပါက ၀ဲဖက္ျခမ္း ပံုေသနည္းသမားသည္ ပံုေသ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ ေအာင္ျမင္နုိင္ေသာ္လည္း စိတ္ကူးကြန္႔ျမဴးကယွဥ္ျပိဳင္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပင္မရေသာ ဆံဳးျဖတ္ခ်က္မွားအားခ်တတ္သကဲ႔သို႔ ညာဖက္ျခမ္း တီထြင္ဖန္တီးတတ္သူသည္လည္း ရိဳးအီေနေသာ ပံုေသလုပ္ငန္းတြင္ မတည္ျမဲျခင္းတို႔ျဖစ္လာေပမည္။ ညာဖက္ျခမ္းအားသန္သူမ်ားသည္ တီထြင္ ဖန္တီး မွုအားေကာင္းေသာေျကာင္႔ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအျဖစ္ေတြ႔ရမ်ားေလသည္။မည္သိဳ႔ ပင္ျဖစ္ေစ တစ္ဖက္တည္းေသာဦးေနွာက္ကိုသာအားကိုးလုပ္ကိုင္ေသာအလုပ္တိုင္းတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာေတြ႔မည္သာျဖစ္သည္။ထို႔ေျကာင္႔ ေလ႔က်င္႔မွုျဖင္႔ ျပဳျပင္ရေပမည္။

စြမ္းအားအျကီးဆံုးေသာ မသိစိတ္အပိုင္းအားလည္း ေသခ်ာစြာေလ ႔က်င္႔ေပးရန္လိုအပ္ ေပသည္။ မသိစိတ္အပိုင္းတြင္မေကာင္းေသာအေလ႔အက်င္႔ အေတြးအေခၚမ်ားစိုးမိုးေနပါက အဆိုးျမင္သူတစ္ဥိးျဖစ္လာကာ လုပ္ကိုင္ရဲေသာ သတၠိေပ်ာက္ဆံုးျခင္း ဆံုးရံုးမွာကိုသာေတြး ေျကာက္ျခင္း အစရွိသည္တို႔ျဖင္႔ျကံုေတြ႔ရတတ္သည္။ ဘယ္ဖက္ျခမ္း နွင္႔ညာဖက္ျခမ္းနွစ္ခု လံုး ရင္႔သန္႔ျကေသာ္ျငား အျမဲအဆိုးျမင္တတ္သူ မသိစိတ္ပိုင္း မေကာင္းသူတုိ႔သည္ အရာရာအား မေကာင္းျမင္ ေျကာက္ရြ႔ံေနျခင္းျဖင္႔သာအခ်ိန္ကုန္ေနမည္ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင္႔ဆိုေသာ္ ေအာင္ျမင္ေသာ ျပသနာမ်ားအားေကာင္းစြာေျဖရွင္းနုိင္ေသာ လူတစ္ဦးျဖစ္ရန္ သင္ဧ။္ဦးေနွာက္အား စာဖတ္ျခင္း အနုပညာ တစ္ခုခု ျပဳလုပ္ျခင္း အားကစား ျပဳလုပ္ျခင္း ဘာသာစကားတစ္ခုခုလိုက္စားျခင္း မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း၀င္ဆန္႔ျခင္း အျပဳသေဘာ ေဆာင္ကာအေကာင္းျမင္ျခင္း တို႔အား ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖင္႔ေလ႔က်င္႔ယူနုိင္ပါေျကာင္း။ ။

Credit By Ko Kaung Hein Soe

July 14, 2018

0 responses on "စြမ္းေဆာင္ရည္ၿပည္႔၀ေသာ ဦးေနွာက္တခုၿဖစ္ေအာင္ေလ႔ က်င္႔ၿပိဳးေထာင္ၿခင္း"

Leave a Message

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright 2017 - | COURSECOM by UMG IDEALAB TECH INCUBATOR | All Rights Reserved.
X